دانلود مقاله ارائه يک مدل بارشدررواناب ژئومورفولوژيکي بر اساس مفهوم مخازن آبشاري غيرخطي با pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه يک مدل بارشدررواناب ژئومورفولوژيکي بر اساس مفهوم مخازن آبشاري غيرخطي با pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه يک مدل بارشدررواناب ژئومورفولوژيکي بر اساس مفهوم مخازن آبشاري غيرخطي با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه يک مدل بارشدررواناب ژئومورفولوژيکي بر اساس مفهوم مخازن آبشاري غيرخطي با pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه يک مدل بارشدررواناب ژئومورفولوژيکي بر اساس مفهوم مخازن آبشاري غيرخطي با pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

مدل مخازن آبشاری غیرخطی مدلی است که رواناب حاصل از بارش بر روی حوضه آبریز را توسط چند مخزن غیرخطی متوالی شبیهسازی میکند. از طرفی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)به طور قابل توجهی در مدلسازی هیدرولوژیکی به کار برده شده است. یکی از اهداف اصلی بکارگیری این سیستم، لحاظ نمودن تغییرات مکانی فرایند بارش-رواناب در مدلسازی میباشد. در این تحقیق با استفاده از مدل مخازن آبشاری غیرخطی، حوضه آبریز را به چند قسمت تقسیم کرده و هر قسمت توسط یک مخزن غیرخطی مدل میشود. در مرحله بعد برای اعمال خصوصیاتژئومورفولوژیکی حوضه آبریز در مدلسازی سعی شده است،با استفاده از ابزار قدرتمند DEM و Arc GIS9.3 حوضه آبریز مورد مطالعه،پارامترkمدل مخازن آبشاری غیرخطی را به خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز مرتبط ساخت و با ارائه رابطهای برای پارامترkمدل مخازن آبشاری غیرخطی ، مدل را بینیاز از مراحل کالیبراسیون وصحتسنجی برای حوضه آبریز مورد مطالعه ساخت. مدل پیشنهادی برای حوضه آبریز معرف امامه بکار رفته است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 404 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 6:01 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله Application of EFD for Health, Safety and Environment (HSE) Sections با pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Application of EFD for Health, Safety and Environment (HSE) Sections با pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Application of EFD for Health, Safety and Environment (HSE) Sections با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Application of EFD for Health, Safety and Environment (HSE) Sections با pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Application of EFD for Health, Safety and Environment (HSE) Sections با pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
تعداد صفحات: 7
چکیده:

Nowadays study of the industrial pollutions has become a controversial issue to reduce the risks of them in all of the world. Studding of air, water, and soil pollutions as separately may cause neglect from address to a comprehensive look in industrial pollution issue. In addition, without the exact information about quantity and quality of pollution sources, reduce or eliminate industrial pollutions are not possible. Environmental flowdiagram (EFD) is made based on energy reference system (RES) and process flow diagram (PFD) for each industrial company or unit. In this paper, by coding in visual basic program environment, EFD designed for determining sources of pollutants, division sources of pollutants flows based on acceptor environment, and explaining impact of solutions to the energy optimization and reduce environmental pollutants. EFD is an user friendly software that can be used in all of the industrial companies particularly in Health, Safety and Environment (HSE) sections of operational units for detailed knowledge of pollution level of the area.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 376 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 6:01 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله ارزيابي ميزان حاکميت تفکر استراتژيک و رابطه آن با عملکرد سازماني هولدينگ تاپيکو با pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي ميزان حاکميت تفکر استراتژيک و رابطه آن با عملکرد سازماني هولدينگ تاپيکو با pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي ميزان حاکميت تفکر استراتژيک و رابطه آن با عملکرد سازماني هولدينگ تاپيکو با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي ميزان حاکميت تفکر استراتژيک و رابطه آن با عملکرد سازماني هولدينگ تاپيکو با pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي ميزان حاکميت تفکر استراتژيک و رابطه آن با عملکرد سازماني هولدينگ تاپيکو با pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
تعداد صفحات: 20
چکیده:
در فضای کسب و کار کنونی با ویژگی هایی چون شرایط بس پیچیده، عدم اطمینان، تغییرات گسترده غیر قابل پیش بینی و رقابت مرگبار جهانی؛ حتی مدیران هوشمند و مجهز به دانش و تجهیزات مدرن از پیش بینی روند تغییرات آینده و پاسخگویی به آنها عاجز هستند. نه تنها با شیوه های سنتی مدیریت نمی توان شرکت ها و سازمان ها را اداره کرد بلکه شیوه های نوین نیز بدون تجهیزات مدیران و کارشناسان به تفکر استراتژیک به عنوان یکی از مهمترین و ضروری ترین قابلیت های مکمل شیوه های مدیریت قادر به درک مناسب شرایط کسب و کار امروز و ادامه حیات نخواهد بود. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی میزان حاکمیت تفکر استراتژیک و رابطه آن با عملکرد سازمانی هولدینگ تاپیکو صورت گرفته است. تا متناسب با نتایج راهکارهای عملی برای بهبود و دستیابی به وضعیت مطلوب ارائه گردد. به همین منظور ابتدا با مطالعه تحقیقات گذشته و در نظر گرفتن شرایط مدیریتی سازمان های ایرانی بویژه هولدینگ ها، مدل مفهومی پژوهش شامل دو بعد و دوازده مؤلفه ارائه و سپس با استفاده از این مدل به بررسی موضوع پژوهش پرداخته شده است. جامعه آماری این پزوهش شامل کارشناسان و مدیران تیم های برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها می باشند. تعداد نمونه 34 نفر و روش نمونه گیری به صورت طبقه بندی می باشد، داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. این تحقیق دارای هدف کاربردی و یک پژوهش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. نتایج پژوهش نشان می دهد، میانگین حاکمیت استراتژیک در شرکت های مورد مطالعه در محدوده کم تا متوسط(3/22-2/49) می باشد. همچنین بین حاکمیت تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی رابطه قوی مثبت و معنادار وجود دارد(847=r و سطح معناداریp<./.1).


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 473 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 6:01 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله کيفيت علوفه گونه مرتعي Camphorosma monspeliaca در سه مرحله رويشي در منطقه دوتودرتنگ صي


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کيفيت علوفه گونه مرتعي Camphorosma monspeliaca در سه مرحله رويشي در منطقه دوتودرتنگ صياد استان چهار محال و بختياري با pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کيفيت علوفه گونه مرتعي Camphorosma monspeliaca در سه مرحله رويشي در منطقه دوتودرتنگ صياد استان چهار محال و بختياري با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کيفيت علوفه گونه مرتعي Camphorosma monspeliaca در سه مرحله رويشي در منطقه دوتودرتنگ صياد استان چهار محال و بختياري با pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کيفيت علوفه گونه مرتعي Camphorosma monspeliaca در سه مرحله رويشي در منطقه دوتودرتنگ صياد استان چهار محال و بختياري با pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: 16

چکیده:

تعیین کیفیت علوفه گونه های موجود در مراتع از مهم ترین عواملی است که جهت مدیریت صحیح مراتع لازم و ضروری می باشد . مهم ترین شاخص های کیفی گیاهان را دیواره سلولی عاری از همی سلولز، الیاف خام، پروتئین خام و ماده خشک قابل هضم می دانند . تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کیفیت علوفه گون مرتعی Camphorosma monspeliaca در منطقه دوتو – تنگ صیاد استان چهار محال و بختیاری اجرا شد . گونه مورد مطالعه از گونه های انحصاری مراتع استان میباشد . اهمیت چرایی این گونه بررسی کیفیت علوفه جهت مدیرت چرایی را الزامی می نماید . در این تحقیق از رویشگاه گونه مورد نظر در سه مرحله رشد رویشی، گل دهی و بذردهی در چهار تکرار نمونه برداری صورت گرفت . شاخص های کیفی دیواره سلولی عاری از همی سلولز ADF ، دیواره سلولی همی سلولزNDF، پروتئین خام (CP)، فیبر خام (C)، انرژی متابولیسمی (EM) و ماده خشک قابل هضم (DMD) اندازهگیری شدند . داده های شاخص های کیفی پس از وارد کردن در نرم افزارSPSS نخست از نظر نرمال بودن بررسی شدند، سپس، با تجزیه واریانس و آزمون دانکن میانگین داده ها با یکدیگر مقایسه شد . نتایج نشان داد کیفیت علوفه این گونه در مرحله رویشی بیش تر از مراحل دیگر رویشی می باشد . این گونه علی رغم کیفیت علوفهای مطلوب در اوایل رویشی به دلیل وجود اسانس در اواخر دوره رویش مورد چرای دام قرار میگیرد . از این گونه می توان جهت تعلیف دام در پاییز و زمستان استفاده نمود .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 406 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 6:01 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بانك اطلاعاتي Access 2005 با pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بانك اطلاعاتي Access 2005 با pdf دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بانك اطلاعاتي Access 2005 با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بانك اطلاعاتي Access 2005 با pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بانك اطلاعاتي Access 2005 با pdf :

بخش اول) آشنایی با نرم افزار مورد استفاده
نرم افزار از دبیرخانه تحت بانك اطلاعاتیAccess 2005 تهیه و تدوین گردیده فلذا برآن شدیم به دلیل توضیح كامل در خصوص نرم افزار استفاده شده جهت این برنامه را از فصل اول كتاب خودآموز جامع مایكروسافتAccess 2003 استفاده نماییم.
اگر با كامپیوترهای شخصی زیاد كار می كنید، بی تردید از واژه پردازها یا برنامه های كاربردی صفحه گسترده در كارهای خود استفاده می نمایید و احتمالاً استفاده از واژه پردازها را از زمانی كه محصولات مبتنی بر كاراكتر تحتMS-DOS به كار برده می‌شوند شروع كرده و به تدریج آنها را به واژه پردازهایی كه تحت سیستم عامل ویندوز اجرا می‌شوند ارتقاء داده اید. و نیز احتمال می رود كه اكنون از مزیت داشتن بعضی نرم افزارهای بانك اطلاعاتی، یا به منزله جزئی از بسته های مجتمع سازی نشده مانند Microsoft Works یا به صورت یك برنامه جداگانه برخوردار هستید.
اكنون مدت های طلوانی است كه برنامه های بانك اطلاعاتی برای استفاده كلیه كاربران كامپیوترهای شخصی به بازار ارائه شده اند، ولی متأسفانه بیشتر این برنامه ها یا برنامه‌های مدیریت ذخیره سازی ساده داده ها می باشند كه برای ساخت برنامه های كاربردی مناسب نمی باشد. امروزه، حتی افرادی كه با كامپیوتر به خوبی آشنا هستند نیز از سیستم های بانك های اطلاعاتی پیچیده دوری می كنند، مگر اینكه مجبور به استفاده از یك بانك اطلاعاتی اختصاصی تكمیل شده باشند. اكنون، با ارائهAccess مایكروسافت، یك سیستم بانك اطلاعاتی ساده در اختیار همگان می باشد و كاربران بسیاری برای ساخت بانك های اطلاعاتی ساده و كاملاً پیشرفته از آن استفاده می كنند.
اكنون كه هفتمین نسخهAccess ارائه شده است، این نرم افزار به مراتب از پنجمین نسخه خود كه برای نسخه های32 بیتی ویندوز طراحی شده بود قدرتمندتر گشته و نیاز به بررسی نحوه استفاده از كامپیوتر برای انجام كار تحتAccess دارد. اگر تاكنون به علت نیاز به مهارت های برنامه نویسی یا به علت نیاز به صرف وقت زیاد جهت یادگیری كار با بانك های اطلاعاتی، از نرم افزارهای بانك های اطلاعاتی دوری گزیده‌اید، اكنون می توانید بدون واهمه از علل فوق كار با برنامه ساده و آسانAccess را شروع كنید. ولی چگونه می توان مطمئن شد كه به كاربردن Accessبرای انجام كارهای شما یك برنامه مناسب و انتخاب درست می باشد برای این منظور در زیر نگاهی به مزایای استفاده ای یك نرم افزار توسعه بانك اطلاعاتی بیندازید.
بانك اطلاعاتی چیست؟
به یك زبان ساده، یكDataBase (بانك اطلاعاتی) به مجموعه ركوردها و پرونده هایی اطلاق می شود كه به منظور خاصی سازماندهی شده اند. برای مثال، می توانید اسامی و نشانی كلیه دوستان یا مشتریان را بر روی كامپیوتر خود نگه دارید. و یا كلیه نامه هایی را كه می نویسید نگهداری كرده و انها را به ترتیب اسامی گیرندگان آنها مرتب سازید. و یا مجموعه ای از پرونده های حاوی، اطلاعات مالی- پول های پرداختی و حساب های دریافتی و موازنه حساب های خود را روی كامپیوتر ذخیره كنید. اسناد واژه پرداز كه برحسب عنوان سازماندهی می شوند نیز به نوعی یك بانك اطلاعاتی را تشكیل می‌دهند. پرونده های صفحه گسترده ای كه بر حسب كاربران آنها سازماندهی شده اند نیز نوع دیگری از یك بانك اطلاعاتی می باشند، میانبرها به كلیه برنامه ها در روی منویStart ویندوز نیز نوعی بانك اطلاعاتی محسوب می شوند و میانبرهای اینترنت به پوشهFavorite شما هم یك بانك اطلاعاتی است.
اگر كار شما كاملاً سازماندهی شده باشد، می توانید صدها كاربرگ یا میانبر را با استفاده از پوشه ها و زیرپوشه ها اداره كنید. هنگام انجام این كار، «شما» مدیر بانك اطلاعاتی محسوب می شوید. ولی اگر به اشكال بزرگی برخوردید چه باید كرد؟
چگونه می توان اطلاعات مربوط به مشتریان متعدد را كه در اسناد و پرونده های كاربرگ های گوناگون درج شده اند جمع آوری كرد و به آنها دسترسی داشت؟ چگونه می توان با وارد كردن اطلاعات جدید همین اطلاعات رابطه برقرار نمود؟ چگونه می‌توان مطمئن شد كه اطلاعات وارد شده صحیح می باشند؟ چگونه می توان اطلاعات را با دیگرانبه اشتراك گذاشت، ولی به آنان اجازه تغییر آنها را نداد؟ برای انجام این كارها، به یك سیستم مدیریت اطلاعات یا DataBase Management System (DBMS) نیاز دارید.
بانك های اطلاعاتی رابطه ای
تقریباً كلیه سیستم های جدید مدیریت بانك اطلاعاتی، اطلاعات را با استفاده از الگوی مدیریت رابطه ای بانك اطلاعاتی، ذخیره و اداره می كنند. در یك سیستم مدیریت رابطه‌‌ای بانك اطلاعاتی كه به RDBMS معروف می باشد، سیستم كلیه اطلاعات را از طریق جدول كنترل می كند. در جدول هایی (Tables) كه حتی یك عنوان مثل نام مشتری یا محصول ذخیره می شوند، هر جدول دارای ستون ها(Columns) یا فیلدها(Filds) می باشد كه هر ستون حاوی اطلاعات مختلفی درباره موضوع (مثل نشانی مشتری یا شماره های تلفن) می باشد. و نیز یك جدول دارای ردیف ها(Rows) (یا ركوردها(Crecords) است كه كلیه مشخصه های یك نمونه از موضوع (مثل اطلاعات درباره یك محصول یا یك مشتری خاص) در آنها ثبت می شوند. ولی هنگامی كه از یك بانك اطلاعاتی پرس و جویی(Query) می كنید (آوردن اطلاعات از یك یا چند جدول) همیشه نتیجه شبیه جدول دیگری به نظر خواهد رسید.
اصطلاح رابطه ای (Relational) از این واقعیت ناشی می شود كه هر جدول در یك بانك اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به یك موضوع و فقط یك موضوع می شود. اگر الگوی مدیریت رابطه بانك اطلاعاتی را مرور كنید متوجه خواهید شد كه رابطه (Relation) برای مجموعه ای از ردیف ها (یك جدول) درباره یك موضوع به كار می‌رود، و نیز اطلاعات مربوط به دو دسته از اطلاعات (مانند مشتری ها و سفارشات) می توانند بر اساس مقدارهای مرتبط داده های به عنوان یك ورودی منظور شوند. برای مثال، ذخیره اسم و نشانی ممشتری برای هر سفارشی كه مشتری می دهد كار زائدی است. در یك سیستم رابطه ای بانك اطلاعاتی، اطلاعات مربوط به هر سفارش دارای فیلدی است كه اطلاعاتی مانند شماره مشتری را ذخیره می كند و از این فیلد می توان برای برقراری ارتباط و اخذ هر نوع اطلاعات مربوط به این مشتری استفاده كرد.
در عین حال می توانید اطلاعات مقدارهای مرتبط به هم در چند جدول یا پرس و جو را با هم یكی سازید. برای مثال می توان از اطلاعات شركت كه شامل اطلاعات تماس است برای یافتن نشانی های تماس با یك شركت خاص استفاده كرد و یا از اطلاعات مربوط به كاركنان همراه با اطلاعات هر دپارتمانی برای پیدا كردن بخشی كه كارمند خاصی در آن كار می كند استفاده نمود.
چند اصطلاح مربوط به بانك اطلاعاتی/ پایگاه داده های رابطه ای
:Relation اطلاعات درباره فقط یك موضوع مانند مشتریان، سفارش ها، كاركنان، تولیدات یا شركت ها. این اطلاعات معمولاً در سیستم مدیریت رابطه ای بانك اطلاعاتی  در یك جدول (Table) نگهداری می شوند.
:Attribute اطلاعات ویژه درباره یك موضوع، مثل نشانی مشتری یا ارزش یك سفارش. مشخصه های فوق معمولاً در ستون (فیلد) یك جدول قرار داده می شوند.
:Instance یك عضو مخصوص در یك رابطه- مثل یك مشتری یا محصول منفرد. این جزء معمولاً در جدول به صورت یك ركورد یا در ردیف نگهدرای می شود.
:Relationship روشی كه در آن اطلاعات در یك رابطه مربوط به اطلاعات در رابطه دیگری می شود. برای مثال، هر مشتری دارای «یك- به- چند» رابطه با سفارش ها می‌باشد، زیرا یك مشتری می تواند چند سفارش داشته باشد، ولی هر سفارش مختص به یك مشتری می باشد. رابطه شركت ها با افراد مورد تماس یك رابطه «چند- به- چند» می باشد، زیرا هر مشتری می تواند چند نشانی تماس داشته باشد و یك مشتری نیز می تواند با چند شركت تماس داشته باشد.
:Join پروسه به هم پیوستگی جدول ها یا پرس و جوها در جدول ها از طریق مقدارهای داده های مربوط به هم. برای مثال، مشتریان را می توان با تطابق شماره شناسایی مشتری(Customer ID) در یك جدول مشتری به سفارش ها در جدول سفارشات به هم مربوط ساخت.
قابلیت های یك بانك اطلاعاتی
یك RDBMS كنترل كامل برای چگونگی تعریف داده ها، كار با آنها و اشتراك گذاری داده ها با دیگران ار ممكن می سازد. این سیستم ویژگی های پیشرفته برای كاتالوگ و مدیریت داده های بسیار در جدول های گوناگون را نیز ارائه می دهد. یك RDBMS از سه قابلیت عمده تعریف داده ها، دستكاری داده ها و كنترل داده برخوردار است.
تعریف داده ها: در RDBMS می توانید داده های ذخیره شده در بانك اطلاعاتی خود را از نظر نوع داده (مثلاً داده عددی یا داده حرفی) و چگونگی ارتباط داده ها مشخص سازید. در بعضی موارد شما می توانید نحوه قالب بندی داده و چگونگی تعیین صحت آن را نیز مشخص سازید.
دستكاری داده ها: به روش های گوناگون می توان با داده ها كار كرد. شما می توانید فیلدهایی از داده را كه لازم دارید مشخص سازید، داده ها را از فیلتر بگذرانید و آنها را مرتب سازید. شما می توانید داده ها را با اطلاعات مربوطه مرتبط ساخته و خلاصه ای از داده ها را تهیه نمایید و یا می توانید مجموعه ای از داده ها را انتخاب كرده و از RDBMS بخواهید تا این داده ها را به روز رسانده، حذف نموده و بر روی جدول دیگر كپی نمایید یا جدول جدیدی برای این داده ها بسازید.
كنترل داده ها: شما می توانید تعیین كنید كه چه افرادی مجاز هستند تا داده های شما را خوانده، به روز رسانده یا داده های جدید را در پرونده های شما وارد كنند. در بسیاری از موارد می توانید در عین حال مشخص كنید كه داده هایتان چگونه به اشتراك گذاشته شوند، و توسط چه كاربرانی به روز رسانی شوند.
كلیه این عملیات به كمك ویژگی قدرتمندAccess مایكروسافت انجام می شوند. در زیر به بررسی چگونه انجام این عملیات می پردازیم و نحوه انجام آنها را با روش های مورد استفاده در برنامه های واژه پردز و صفحه گسترده مقایسه می كنیم.
Access مایكرو سافت به منزله یك RDBMS
یك بانك اطلاعاتی میزكارACCESS ساخت شركت مایكروسافت (كه درآن از پرونده‌‌ها با پسوندmdb استفاده می شود) یكRDBMS با قابلیت كامل عملیاتی می باشد. در این برنامه كلیه عملیات تعریف داده ها، دستكاری داده ها و كنترل داده برای داده های حجیم را می توان به خوبی انجام داد.
یك بانك اطلاعاتی میزكار(mdb)Access را می توان یا به صورت یك RDBMSمستقل در روی یك ایستگاه كاری و یا در حالت اشتراكی خدمات گیرنده/ خدمات دهنده در یك شبكه به كار برد. یك بانك اطلاعاتی میزكار یك منبع داده ها برای داده های نمایش داده شده در صفحه های Web روی اینترنت شركت شما نیز می باشد. هنگامی كه یك برنامه كاربردی را با بانك اطلاعاتی میزكارAccess می سازید، Access یك RDBMSاست. ازAccess می توانید در عین حال برای ساخت برنامه های كاربردی در یك پرونده پروژه (با پسوند.adp) مرتبط بهSQL Server مایكروسافت نیز استفاده كنید، و می توانید داده های سرور را با دیگر برنامه های كاربردی یا با سایر كاربرانWeb به اشتراك بگذارید.
هنگامی كه یك پرونده پروژهAccess (با پسوند.adp) را می سازید، SQL Server (یا SQL Server Desktop Engine- MDSE Microsoft) یك RDBMS می باشد.
تعریف داده ها و ذخیره سازی
در ضمن كار با یك سند یا یك كاربرگ، معمولاً به آزادی می توانید محتویات سند یا خانه كاربرگ را تعریف كنید. در یك صفحه مشخص از یك سند، می توانید پاراگراف، جدول، نمودار یا چند ستون از داده ها با قلم های مختلف را به متن اضافه كنید. در یك ستون داده شده بر روی یك كاربرگ، می توانید در بالای ستون یك عنوان با داده های متنی برای چاپ یا نمایش بر روی صفحه مانیتور قرار دهید. و نیز می توانید از قالب‌های متعدد عددی، بسته به عملیات هر ردیف در یك ستون استفاده كنید. شما به این انعطاف پذیری نیاز دارید، زیرا سند واژه پرداز شما باید قادر به انتقال پیام بر روی یك صفحه چاپی باشد و كاربرگ باید داده هایی را كه تحلیل می كند بتواند ذخیره كند و محاسبات مربوطه را انجام داده و نتیجه را نمایش دهد.
این انعطاف پذیری به خصوص برای حل مشكلات كارهای به نسبت كوچك ولی به خوبی تعریف شده بسیار سومند است. در صورتی كه تعداد صفحه های اسناد به چند دوجین برسند، سندها دست و پاگیر شده و انجام كار مشكل خواهد شد. در كاربرگ ها نیز هنگامی كه تعداد خانه ها به چند صد ردیف اطلاعات برسد، نیز كار سخت می شود. با افزایش مقدار داده ها، فضای ذخیره سازی داده ها، فراتر از حد در نظر گرفته شده برای واژه پرداز یا صفحه گسترده در كامپیوترتان خواهد رفت. اگر هدف شما اشتراك گذاری سند یا كاربرگ باشد، كنترل چگونگی استفاده دیگران از این اسناد و وارد كردن داده ها به این اسناد مشكل (البته نه غیرممكن) می گردد. برای مثال، در یك كاربرگ، حتی اگر فقط به دو خانه برای درج تاریخ و یك مقدار پولی نیاز داشته باشد، باز این احتمال وجود دارد كه كاربری به اشتباه یك مقدار حرفی را در این دو فیلد وارد كند.
در بعضی برنامه های صفحه گسترده به شما اجازه داده می شود تا یك ناحیه، بانك اطلاعاتی را در یك كاربرگ برای مدیریت اطلاعات مورد نیاز جهت ارائه نتایج مورد نظر در نظر بگیرید. ولی به هر حال باید محدودیت فضای ذخیره سازی در یك برنامه صفحه گسترده را منظور دارید و در هر صورت كنترل كاملی بر روی آنچه كه در ردیف‌ها و ستون های ناحیه بانك اطلاعاتی وارد می شود نخواهید داشت. و نیز، اگر باید داده هایی به جز داده های عددی و حرفی را كنترل نمایید، باید مطمئن شوید كه برنامه صفحه گسترده شما این اطلاعات را به منزله یك پرونده صوتی یا تصویری تلقی ننمایند.
یك سیستم RDBMS به شما اجازه تعریف نوع داده هایتان و تعیین نحوه ذخیره سازی آنها را می دهد. و نیز می توانید قواعدی را كه RDBMS می تواند برای كسب اطمینان از یكپارچگی داده هایتان به كار بررد، مشخص سازید. در ساده ترین شكل آن، یك قاعده تعیین صحت داده ها (Validilation Rule) می تواند این اطمینان را ایجاد كند كه كاربران به طور تصادفی كاراكترهای الفبایی را به جای عدد در فیلدی وارد نكنند. در قواعد دیگر، می توان مقدارهای مورد قبول یا دامنه مقدار برای داده ها را مشخص ساخت. در بیشتر سیستم های پیشرفته می توانید رابطه بین مجموعه ای از داده ها (معمولاً جدول ها و پرونده ها) را مشخص ساخته و از RDBMSبخواهید تا یكپارچگی داده ها را كنترل كند. برای مثال، می توانید از سیستم بخواهید به طور خودكار كار بازبینی ترتیب ورودی ها برای مشتریان معتبر را انجام دهد.
در یك بانك اطلاعاتی میزكار(.mdp) Access شما از انعطاف پذیری كاملی برای تعریف داده های خود (به صورت متن، عدد تاریخ، زمان، پول، فراپیوندهای اینترنتی، تصویر، صوت، مستندات و صفحه های گسترده) و تعیین نحوه ذخیره داده هایتان (طول رشته، دقت عدد، و دقت تاریخ/ زمان) و تعیین نحوه نمایش داده ها در روی صفحه مانیتور یا در چاپ برخوردار هستید. شما می توانید قواعد ساده یا پیچیده ای برای تأیید صحت داده ها را نیز برقرار سازید. شما می توانید ازAccess بخواهید كه رابطه بین پرونده ها یا جدول ها در بانك اطلاعاتی شما را بررسی و صحت آنها را بازبین نماید. هنگامی كه پروژه(.adp)Access به بانك اطلاعاتیSQL Server وصل می شود،SQL Server نیز كلیه قابلیت های فوق را ارائه می دهد.
از آنجایی كه Access یك برنامه كاربردی با فن آوری های جدید برای ویندوز مایكروسافت است شما می توانید از كلیه تسهیلات اشیاءActiveX و كنترل های سفارشی ActiveX نیز استفاده كنید. ActiveX یك فن آوری پیشرفته ویندوز است كه به نوبه خود اجازه پیوند اشیاء به اشیاء تعبیه شده در میزكار بانك اطلاعاتیAccess یا SQL Server را می دهد. این اشیاء شامل تصاویر، صفحه های گسترده و مستندات برنامه های كاربردی دیگر مبتنی بر ویندوز است كه درآنها نیز از ActiveX پشتیبانی می‌شود. شكل1-1 فرمی را نشان می دهد كه دارای شیء داده ای از پیش تعبیه شده از بانك اطلاعاتی نمونه Northwind Traders می باشد كه همراه باAccess ارائه شده است. در این شكل یك ركورد طبقه بندی محصول رؤیت می شود كه نه تنها دارای یك نام نوعی و اطلاعات توصیفی می باشد، بلكه دارای تصویری محصول رؤیت می شود كه نه تنها دارای یك
نام نوعی و اطلاعات توصیفی می باشد، بلكه دارای تصویری است كه مشاهده هر طبقه بندی را ممكن می سازد. Access2003 مایكروسافت را می توان به منزله یك سرورActieX نیز به كار برد و اجازه داد تا بتوانید از برنامه های دیگر مبتنی بر ویندوز، بانك اطلاعاتیAccess را باز كرده و اشیاء آن (مانند جدول ها، پرس وجوها، و فرم ها) را دستكاری كنید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 464 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 6:01 ] [ علی ]

[ ]

دانلود تحقيق موسيقي ايران با pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق موسيقي ايران با pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق موسيقي ايران با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق موسيقي ايران با pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق موسيقي ايران با pdf :

حالا که چنین می خواهید، بیائید راه را پایه به پایه تا آنجا بپیماییم که پیمانه ای برگیریم و با آن به سنجش بنشینیم. پس، از موسیقی شروع می کنم که، فارغ از ویژگی های بومی و محتوایی، نوایی یا نواهایی است که به «شیوه ای» سازمان یافته و هر شیوه ای از سازمانیابی مختص تاریخ و هستی یک جامعه معین است، سازماندهی پویشی است که از سطح درست و منطقی سازمان دادن شروع می شود و تا سطح هنر که والاترین شیوه سازمانیابی است ارتقاء می یابد؛ درست همانند سازمان یافتن واژه ها در سخن که از سطح دستور، یعنی درست سازمان دادن کلام می تواند آغاز شود و تا سطح شعر ارتقاء یابد و مسلم است که حد و مرزی برای هنرمندانه سازمان دادن نیست و لاجرم برای این پویش پایانی پیدا نیست. هر زمان می توان، نواهایی را در سطح هر چه هنرمندانه تر سازمان داد. رجحانی وجود ندارد که سازمان یابی نوا بر اساس مقیاس هفت تایی از مقیاس پنج تایی برتر است و یا اینکه یا اینکه گام، مقیاس مورد قبول غرب مناسب ترین مقیاس برای سازماندهی نوا در سراسر جهان است. اما اینکه کدام نوع موسیقی ما را بیشتر متأثر می کند ناشی از تفاوت در شیوه های سازمان یابی نوا نیست، بلکه به محتوای آن مربوط است… [معماری ایران و میزبان سراپا گوش هستند و موسیقی ایران ادامه می دهد] برخی محتوای موسیقی را انعکاسی از روح و روان آهنگساز می دانند و گروهی این محتوا را انعکاسی از تجربه های مشترک اجتماعی. من خود را به این نظریه نزدیک تر حس می کنم و تأثیر موسیقی را وابسته به تجره های مشترک افراد نمی دانم؛ افرادی که در متن جامعه و فرهنگی معین زندگی می کنند. اگر بپذیریم که محتوای موسیقی بیانگر چیزی هست و این محتوا انعکاسی از روح و روان آهنگساز می باشد، می توان پذیرفت که مواجهه موسیقی دان با یک «موقعیت خاص» محتوای موسیقی را جان بخشیده است در چنین وضعیتی، حالت ذهنی بیان شده توسط شخص آهنگساز نتیجه مفاهیم و تجربیات خاص است، هر قدر شنونده بیشتر بتواند به عواطف منتقل شده سر و سامان دهد، بهتر می تواند به درک حالات آهنگساز نائل آید، این حالات ثمره تجربیات بی شماری است که هنرمند دریافته، هماهنگشان کرده و در بافت وجودیش جایگزین کرده است. اما مطلبی که می خواستم بگویم خود را بیشتر به آن وابسته می دانم در این است که بپذیریم محتوای موسیقی انعکاسی است از تجربه های مشترک اجتماعی. به نظر من رابطه انسان و موسیقی، رابطه بین عین و ذهن نیست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 406 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 6:00 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله قنات مکانيسمي سنتي در جهت حفاظت و بهره برداري از منابع آب در مناطق خشک با pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله قنات مکانيسمي سنتي در جهت حفاظت و بهره برداري از منابع آب در مناطق خشک با pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قنات مکانيسمي سنتي در جهت حفاظت و بهره برداري از منابع آب در مناطق خشک با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله قنات مکانيسمي سنتي در جهت حفاظت و بهره برداري از منابع آب در مناطق خشک با pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله قنات مکانيسمي سنتي در جهت حفاظت و بهره برداري از منابع آب در مناطق خشک با pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان
تعداد صفحات: 10
چکیده:
آب ضرورت اساسی زندگی می باشد که با وجود فراوانی آن در سیاره ما، در سطح خشکی های زمین به طور موزون پراکنده نشده است. در جایی آب چنان فراوان است که وفور آن مشکل آفرین بوده و در نقطه ای دیگر چنان کمیاب است که نیاز به هر قطره آن محسوس است. برای رویارویی با کمبودهای مقطعی آب و استفاده بهینه از منابع آب و خاک موجود، انسان اندیشمند با بهره گیری ازروش های ویژه و تشکیل سازمان ها و نهادهای اجتماعی در پی بهره وری بهینه از این عامل محدود برآمده است . شاهد این خردورزی انسان ها، طراحی و ساختن دالان های زیرزمینی به نام قنات، بوسیله ایرانیان است که بدین وسیله آب موجود دراعماق زهکشی شده و در نقطه ای دیگر در دسترس استفاده کنندگان قرار می گیرد. به دلیل تبخیر کم و عدم نیاز به مصرف کارمایه جهت بالا کشیدن آب زیرزمینی، حفر قنات از دیرباز روشی مناسب جهت استحصال آب در ایران بوده است (بهنیا؛ 1376) که در این مقاله به معرفی قنات به عنوان یکی از روش های سنتی حفاظت و بهره برداری از منابع آب در مناطق خشک و بیابانی خواهیم پرداخت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 387 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 6:00 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسي و مقايسه ويژگي‌هاي خانوادگي و اجتماعي سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان عادي با pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي و مقايسه ويژگي‌هاي خانوادگي و اجتماعي سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان عادي با pdf دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي و مقايسه ويژگي‌هاي خانوادگي و اجتماعي سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان عادي با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسي و مقايسه ويژگي‌هاي خانوادگي و اجتماعي سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان عادي با pdf

مقدمه

فصل اول

طرح مسئله

انگیزه پژوهشگر

هدف اصلی تحقیق

ضرورت و اهمیت موضوع

سئوالات اصلی تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

فصل دوم

بخش اول ادبیات نظری

ویژگی‌های جمعیتی سالمندان

ویژگی‌های جمعیتی سالمندان در جهان
ویژگی‌های جمعیتی سالمندان در ایران

بیماری آلزایمر

تاریخچه

علائم بیماری آلزایمر

عوامل ایجادکننده بیماری آلزایمر

رابطه تعداد افراد خانواده و آلزایمر

مراحل بیماری آلزایمر

نظریه‌های جامعه‌شناختی

نظریه رهایی از قید

انتقادهای ارائه شده به نظریه رهایی از قید

نظریه فعالیت

انتقادهای ارائه شده به نظریه فعالیت

نظریه تضاد

نظریه محیط اجتماعی

سالمندی به عنوان یک فرهنگ فرعی

سالمندی به عنوان گروه اقلیت

نظریه نقش

نظریه فرانوگرایی

نظریه‌های روانشناختی

نظریه پیوستگی

نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون

بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق

مدل نظری تحقیق

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه‌گیری

نحوه جمع‌آوری اطلاعات و ابزار سنجش

تعریف مفاهیم پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

توصیف داده‌ها

تحلیل داده‌ها

بخش اول نتایج توصیفی پژوهش

بخش دوم نتایج استنباطی پژوهش

نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از آزمون فرضیات

منابع و مآخذ

ضمائم

فهرست جداول

جدول 1- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت

جدول 2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن

جدول 3- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تعداد افراد خانواده

جدول 4- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل

جدول 5- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب پایگاه شغلی

جدول 6- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات

جدول7- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد

جدول8- توزیع فراوانی سوال 8 پرسشنامه

جدول9- توزیع فراوانی سوال 9 پرسشنامه

جدول10- توزیع فراوانی سوال 10 پرسشنامه

جدول11- توزیع فراوانی سوال 11 پرسشنامه

جدول12- توزیع فراوانی سوال 12 پرسشنامه

جدول13- توزیع فراوانی سوال 13 پرسشنامه

جدول14- توزیع فراوانی سوال 14 پرسشنامه

جدول15- توزیع فراوانی سوال 15 پرسشنامه

جدول16- توزیع فراوانی سوال 16 پرسشنامه

جدول17- توزیع فراوانی سوال 17 پرسشنامه

جدول18- توزیع فراوانی سوال 18 پرسشنامه

جدول19- توزیع فراوانی سوال 19 پرسشنامه

جدول20- توزیع فراوانی سوال 20 پرسشنامه

جدول 21- توزیع فراوانی سوال 21 پرسشنامه

جدول 22- توزیع فراوانی سوال 22 پرسشنامه

جدول1- آزمون استنباطی فرضیه اول

جدول2- آزمون استنباطی فرضیه دوم

جدول3- آزمون استنباطی فرضیه سوم

جدول4- آزمون استنباطی فرضیه چهارم

جدول5- آزمون استنباطی فرضیه پنجم

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود بررسي و مقايسه ويژگي‌هاي خانوادگي و اجتماعي سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان عادي با pdf

 1- آبراکمبلی، نیکلاس و همکاران (1370) فرهنگ جامعه شناسی، مترجم: حسن، پویان، تهران

2- احمدی روزبهانی، نوید (1381). آلزایمر را فراموش نکنیم- تهران سال دوم- شماره 141

3- احمدی، سیروس (1378) جامعه‌شناسی و سالخوردگی. مجموعه مقالات نخستین همایش سالمندی (جلد دوم)، تهران گروه بانوان نیکوکار

4- استوارنت، مارتا؛ واندن بوس، گری‌آر (1373)، روانشناس سالمندی، مترجم: ندا رحیمی، سیامک انتشارات آستان قدس رضوی

5- انجمن خیریه حمایت از بیماران آلزایمر، بروشور آلزایمر را بهتر بشناسیم، 1384

6- بشارت، سیما؛ رمضان‌پور، سوره(1380)، آلزایمر، چاپ اول، مرکز بهداشت استان گلستان

7- پورتر، شمیر، 1383، بیماری آلزایمر، ترجمه محسن ارجمند- انجمن آلزایمر ایران

8- توسلی، غلامعباس (1375)، جامعه‌شناسی کار و شغل، تهران، انتشارات سمت

9- جنیفرهی، بیماری آلزایمر، (1384)، ترجمه سیاره، امیری، انجمن آلزایمر ایران

10- حیدرنیا، محسن، 1378، پیران پیامبرانند، مجموعه مقالات نخستین همایش پدیده سالمندی در ایران (جلد دوم) تهران گروه بانوان نیکوکار

11- خرمی، فرهاد؛ رستگارپور، شیرین؛ آقایی دوست، مرجان (1378) عرضه بیمه هزینه مراقبت‌های بلندمدت سالمندی در ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش پدیده سالمندی، (جلد دوم)، تهران گروه بانوان نیکوکار

12- سام آرام، عزت الله (1379)، موقعیت سالمندان در خانواده، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی سالمندی در ایران- جلد دوم- تهران: گروه بانوان نیکوکار

13- سیام، شهره (1380)، وضعیت اقتصادی سالمندان، بهداشت جهان- سال چهاردهم

14- صادقی، مجید؛ کاظمی، حمیدرضا، (1383)، شیوع دمانس و افسردگی در سالمندان ساکن در خانه‌های سالمندان استان تهران، مجله اندیشه و رفتار، سال نهم، شماره 4

15- صادقی، محمردضا، کاستنگه، سوزان، رجوعی، مریم (1378) تاثیر وضعیت فشار روانی و حمایت اجتماعی در افسردگی سالمندان- نشریه پژوهش‌های روان‌شناختی- دوره 5- شماره 3و 4

16- صالحی، م. (1385)، آلزایمر را بهتر بشناسیم، انجمن آلزایمر ایران

17- صدق گویان، شهره، (1378)، رابطه تعداد افراد خانواده و آلزایمر- نشریه فتح، 16/12/78

18- عشق‌پور، مجتبی (1370)، مشکلات دوران پیری- انتشارات معین

19- علایی حسینی، مهدی (1378) چند نکته در باب توانمندی‌ها و نیازهای سالمندان، مجموعه مقالات نخستین همایش پدیده سالمندی با تاکید بر توانمندی سالمندان، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

20- فدایی، فریده (1375)، پیشگامان روانشناسی رشد (چاپ پنجم)، تهران، انتشارات اطلاعات

21- کابلی، فرزانه (1384)، ویژگی‌های بیماری آلزایمر، انجمن آلزایمر ایران

22- کوئن، بروس (1379)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه: غلامعباس، توسلی، انتشارات سمت، چاپ یازدهم

23- کیانپور قهفرخی، فاطمه؛ شکرکن، حسین (1378) نظریه فعالیت سالمندان، مجموعه مقالات نخستین همایش سالمندی (جلد دوم)، تهران گروه بانوان نیکوکار

24- مندراس، هانری (1349)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران، انتشارات سمت

25- منصور، محمود؛ دادستان، پریرخ (1376)، روانشناسی ژنتیک 2 از روان تحلیل‌گری تا رفتارشناسی (چاپ سوم) تهران انتشارات رشد

26- مور، استفن؛ استفن پ. سینکلر (1376)، دیباچه‌ای در جامعه‌شناسی، ترجمه مرتضی ثابت‌فر، تهران: انتشارات خوارزمی

27- موسوی وادقانی، سیداحمد، 1378، سالمندی از ورای نگرش‌های مذهبی، فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی، مجموعه مقالات نخستین همایش پدیده سالمندی (جلد دوم)، تهران: گروه بانوان نیکوکار

28- مهدوی، سید قوام‌الدین، 1378، سالمندی و سالمندان در ایران، تحلیل جامعه‌شناسی سالمندی با تاکید بر خدمات رفاه اجتماعی برای سالمندان ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش پدیده سالمندی در ایران (جلد دوم) تهران، گروه بانوان نیکوکار

29- همتی مقدم، احمدرضا، 1383، بیماری آلزایمر، انجمن آلزایمر ایران

مقدمه

در سلسله مراتب تحول، دوره سالمندی مرحله نهایی قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد برخی ویژگی‌های کمال مانند پختگی و خردمندی در دوره سالمندی به حد اعلای خود می‌رسند. اما از سوی دیگر می‌دانیم که با گذر از دوره میانسالی و ورود به دوره بزرگسالی و سالمندی، ضعف‌هایی نیز در فرد عارض می‌شوند. با این وصف این‌که آیا سالمندی همراه با پختگی است و یا آن‌که سالمندی ضعف عمومی را در پی دارد، می‌تواند تضادی را ایجاد نماید. آیا به راستی سالمندی همواره از دست دادن و افت توانایی‌هاست یا آن‌که همراه با برخی از دست‌دادن‌ها و افت‌ها، اکتساب‌ها و توانایی‌هایی نیز بروز می‌یابد؟ اگر به محیط اطراف خود نگاهی گذرا داشته باشیم، سالمندانی را می‌بینیم که هم‌چنان در این دوره، مولد، سالم، خوش‌فکر، سرزنده و شاداب هستند، اما عده‌ای دیگر وابسته و غیرفعال یا مانند بیماران مبتلا به آلزایمر دچار فراموشی شده و حتی نزدیک‌ترین افراد خود را نیز نمی‌شناسند. این می‌تواند برای اکثر افراد نوجوان، جوان و میانسال جذاب باشد که چنان‌چه شانس ادامه حیات داشته باشیم، چه نوع سالمندی در انتظارمان است؟ آیا ما نیز سالمندی مولد، فعال، سالم خواهیم شد؟ یا آن‌که با ورود به سالمندی، دوره‌ای از ضعف، بیماری و طرد اجتماعی را تجربه خواهیم کرد؟ آیا رسیدن به هر یک از این دو قطب سالمندی نتیجه محتوم و از پیش‌تعیین‌شده‌ای که باید منفعلانه انتظار آن‌را کشید یا آن‌که می‌توان نتیجه کار را براساس دخالت‌ها و دستکاری‌های عوامل و متغیرهایی تغییر داد؟ آیا بیماریی مانند آلزایمر با تبعاتی که دارد، تنها نتیجه یک‌سری عوامل ژنتیکی می‌باشد و هیچ راه مبارزه‌ای با آن وجود ندارد؟ اگر این‌چنین است پس چرا در طی سالهای اخیر که جوامع به سمت صنعتی‌شدن پیش رفته و انواع استرس‌ها و فشارها بر فرد وارد می‌شود، رقم این بیماری به شدت بالا رفته است، به طوری‌که در مجله پزشکی لانست عنوان شده در هر 7 ثانیه 1 نفر در دنیا به این بیماری دچار می‌شوند

حدود نیم قرن است که سازمان بهداشت جهانی بر روی مسئله‌ای به عنوان پیشگیری از بیماری‌ها در حفظ سلامت سالمندان کار می‌کند و از سال 1982، سالی که سازمان ملل متحد کنگره جهانی خود را در وین پیرامون مشکلات بهداشت سالمندان برپا نمود این مسئله به صورت چشمگیرتری مورد توجه قرار گرفت. (رستگارپور، 1378)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور پذیرش جمعیت عظیم سالمندان در قطعنامه شماره 4715، سال 1999 را به عنوان سال جهانی سالمندان نامید

علی‌رغم آن‌که توجه به مسائل سالمندان در حوزه پزشکی قدمت طولانی دارد اما رشد فزاینده و شتابان جمعیت سالخورده در سال‌های اخیر و تاثیر عمیقی که این پدیده بر شرایط اقتصادی- اجتماعی دارد، زمینه نگرش‌های چندجانبه‌ای هم‌چون نگرش اجتماعی و روانشناختی را فراهم کرده است

طرح مسئله

پیشرفت چشمگیر در علوم پزشکی، بالا رفتن سطح بهداشت جامعه و امکانات زیستی، کاهش مرگ و میر و تولد میانگین عمر بشر را بالا برده است. امروزه متوسط عمر در بعضی از کشورهای پیشرفته به بیش از 85 سال رسیده است. (سیام، 1380)

افزایش سن کارکرد دستگاه‌های مختلف بدن را دچار اختلال می‌کند و این دگرگونی موجب عزلت و گوشه‌نشینی در سالمندان می‌شود. زیرا به خاطر ضعف جسمانی نسبت به دیگران احساس ناامنی کرده و دوری گزیدن را بر حضور در اجتماع ترجیح می‌دهند. هم‌چنین تغییرات روانی نظیر کاهش حافظه، هوش، ضعف گیرنده تمایل سالمندان به حفظ خاطران گذشته را بیشتر می‌کند و از آن یک مکانیسم دفاعی می‌سازد که سالمند را از روزگار بحرانی دوران سالخوردگی به دنیای مطلوب گذشته می‌کشاند. (انجمن آلزایمر ایران، 1382)

از جمله بیماری‌هایی که معمولاً در سن بالای 60 سال بعضی از افراد به آن مبتلا می‌شوند، بیماری آلزایمر می‌باشد. آلزایمر یک بیماری پیش‌رونده (Progressives) و تحلیل برنده (Degenerative) است که به مغز آسیب می‌رساند و حافظه، ذهن و رفتار فرد را دچار اختلال می‌کند

بیماری آلزایمر معمولا بین 50 تا 60 سالگی آغاز می‌شود. اگر چه موارد نادری نیز دیده شده است که بیمار جوان‌تر است. علائم بیماری آلزایمر و سرعت پیشرفت آن از شخصی به شخص دیگر به شدت متفاوت است. هر بیمار به گونه‌ای متفاوت این بیماری را تجربه می‌کند. با این حال بعضی از نشانه‌ها آن‌قدر در تمام موارد دیده شده است که می‌توان آن‌ها را نشانه‌های مشخص این بیماری نامید

بیماری آلزایمر نتیجه یک اختلال آرام و پیش‌رونده مغزی و بدنی است که نشانه‌های آن در آغاز محسوس نیست به طوری که خود بیمار و اطرافیانش تا مدت‌ها متوجه هیچ‌امر غیرطبیعی نمی‌شوند، تا این‌که حافظه را در برگیرد. درک زمان و مکان، تکلم، استدلال و قضاوت نیز مختل می‌گردد. به همراه آن اختلالات حرکتی- پرخاشگری بی‌اختیاری ادرار و مدفوع بیمار را به از دست دادن استقلال کامل و وابستگی به دیگران می‌کشاند. از طرفی کوچک‌تر شدن خانواده‌ها به خصوص در شهرهای پرجمعیت و کلان شهرها به ویژه تهران که ناشی از ضرورت کار تمام وقت بیشتر اعضا در خارج از منزل است. و بالا بودن سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و مسکن منجر به کوچک‌تر شدن فضای زندگی و کم‌شدن اوقات فراغت می‌شود. که همه این عوامل باعث ایجاد مشکلاتی در نگهداری سالمندان به خصوص افراد مبتلا به آلزایمر شده است. به نظر می‌رسد سالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی‌هایشان و هم‌این‌که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند. بایستی تحت توجه و حمایت‌های لازم قرار گیرند و نیازهای آنان در ابعاد جسمی، اجتماعی و روانی ارزیابی و بررسی شود

با توجه به مطالب بالا، با انجام این پژوهش درصدد هستیم یک‌سری ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر را با سالمندان عادی مقایسه نماییم و به این نتیجه برسیم که آیا غیر از عوامل ژنتیکی، عوامل دیگری در ابتلا به این بیماری می‌توانند دخیل باشند؟ هر چند که با تحقیقات جامعه‌شناختی ما نمی‌توانیم به نتایج قطعی دست یابیم و نتایج را به کل جامعه تعمیم دهیم اما می‌توانیم یک‌سری از تفاوت‌هایی که بین ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی این سالمندان با سالمندان عادی وجود دارد را دریابیم

انگیزه پژوهشگر

توجه به مسائل سالمندان در حوزه پزشکی قدمت طولانی دارد اما با وجود رشد فزاینده جمعیت سالخورده در سال‌های اخیر و تاثیر عمیقی که این پدیده بر شرایط اجتماعی- اقتصادی داشته است تحقیقات جامع و گسترده که به ابعاد اجتماعی و روانشناختی سالمندان توجه داشته باشد صورت نگرفته است

لذا با بررسی مطالب و منابع مربوط به سالمندی بیماری آلزایمر و هم‌چنین آشنایی با انجمن آلزایمر ایران و گفتگوی مستقیم با افراد مبتلا به آلزایمر و خانواده‌ها، انگیزه‌ای ایجاد گردید تا در خصوص بررسی مسائل مربوط به آن‌ها موضوعی را انتخاب و به پژوهش در این زمینه بپردازم

هدف اصلی تحقیق

- بررسی ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر در مقایسه با سالمندان عادی

- افزایش آگاهی نسبت به ویژگی‌هایی که می‌تواند با داشتن دوران سالمندی توام با سلامتی ارتباط داشته باشد

ضرورت و اهمیت موضوع

با توجه به این‌که کشور ما ایران جزو کشورهای در حال توسعه و گذار می‌باشد و افراد، خانواده‌ها و جامعه با انواع مشکلات ناشی از مرحله گذار سنتی به توسعه‌یافته می‌باشد. بالتبع این مشکلات بدون تأثیر بر افراد سالمند جامعه نخواهد بود. (حاتمی، 1377)

به نظر می‌رسد سالمندان به دلیل کهولت و کاهش توانایی‌هایشان و هم‌ این‌که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند. بیش از سایر افراد تحت تاثیر مشکلات ناشی از صنعتی‌شدن و تحولات ناشی از آن در خانواده و جامعه می‌باشد. (استوارنت، 1373)


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 456 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 6:00 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله ارائه الگويي ساختاري براي رابطه خودکارآمدي و شايستگيهاي استادان با مديريت کلاس آنان در


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه الگويي ساختاري براي رابطه خودکارآمدي و شايستگيهاي استادان با مديريت کلاس آنان در منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي با pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه الگويي ساختاري براي رابطه خودکارآمدي و شايستگيهاي استادان با مديريت کلاس آنان در منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارائه الگويي ساختاري براي رابطه خودکارآمدي و شايستگيهاي استادان با مديريت کلاس آنان در منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي با pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه الگويي ساختاري براي رابطه خودکارآمدي و شايستگيهاي استادان با مديريت کلاس آنان در منطقه يک دانشگاه آزاد اسلامي با pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 11
چکیده:
هدف عمده این پژوهش ،ارائه الگوی ساختاری برای رابطه بین خودکارآمدی و شایستگیهای استادان درمنطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی با مدیریت کلاس آنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل 2181 نفر اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای طبقه ای تعداد 436 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کلاس با 35 عبارت در مقیاس لیکرت و آلفای کرونباخ 0/791، پرسشنامه خودکارآمدی معلمان شوارتزر و همکاران (1999) و پرسشنامه محقق ساخته سنجش شایستگیهای استادان با 13 عبارت و ضریب آلفای کرونباخ 0/866 بود. در این پژوهش برای مشخص کردن سهم عوامل خودکارآمدی و شایستگیهای استادان بر مدیریت کلاساز مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که خودکارآمدی با ضریب 0/37 و شایستگیهای استادان با ضریب 0/24 بصورت مستقیم مثبت و معناداری با مدیریت کلاس رابطه دارند. همچنین ارتباط متقابل مثبت و معناداری بین خودکارآمدی و شایستگیها 0/28 بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 368 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 6:00 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله دلايل ته نشست آرتميا اورميانا (Artemia urmiana) با تاکيد بر ساختار پوسته با pdf


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله دلايل ته نشست آرتميا اورميانا (Artemia urmiana) با تاکيد بر ساختار پوسته با pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله دلايل ته نشست آرتميا اورميانا (Artemia urmiana) با تاکيد بر ساختار پوسته با pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله دلايل ته نشست آرتميا اورميانا (Artemia urmiana) با تاکيد بر ساختار پوسته با pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله دلايل ته نشست آرتميا اورميانا (Artemia urmiana) با تاکيد بر ساختار پوسته با pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: 14

چکیده:

سیست آرتمیا نتیجه تولید مثل به روش تخم گذاری است که جنین در درون آن درمرحله گاسترولا به حالت کمون قرار می گیرد و از مهمترین اشکال تجاری آرتمیا در پرورش آبزیان می باشد. مهمترین زیستگاه آرتمیا در ایران دریاچه ارومیه است، وجود دو گروه سیست آرتمیا اورمیانا با توانایی های متفاوت در شناوری سبب گردید تا این مطالعه در جهت بررسی علل شناوری یا ته نشست سیست ها با هدف بررسی تفاوت های ساختاری سیست های شناور و ته نشین شده، تعیین نقش ضخامت لایه های پوسته در شناوری و یا ته نشست سیست ها و بررسی رابطه بین تغییرات عمق و ضخامت لایه های مختلف پوسته سیست آرتمیا اورمیانا انجام گردد. سیست های آرتمیا ارومینا بعد ازجمع آوری از سطح و بستر و جدا سازی سیست های ناسالمو عوامل زاید بری بررسی الکترومیکروسکوپی با گلوتارآلدئید و تترااکسید اسمیوم فیکس و با درصدهای مختلف اتانول و اکسید پروپیلن آبگیری و در رزین آگار 100 قالب گیری گردید، برشهای 80-70 نانومتری تهیه شده و در دو مرحله با استات اورانیل و سیترات سرب رنگ آمیزی شدند. مقایسه برش های عرضی نمونه های سطح بستر تفاوت 16 تا 5/4 میکرونی در ضخامت لایه آلوئل و 65/0 تا 5/5 میکرونی در ضخامت لایه فیبری را نشان داد. نتایج بدست آمده ضن آشکارسازی تفاوت های ساختاری قابل ملاحظه در بین دو گروه سیست ذکر شده بدلیل مطابقت تفاوت در ضخامت بویژه در لایه آلوئل با عمق قرارگیری سیست ها نشانگر نقش ضخامت این لایه ها در شناوری یا ته نشست و عمق قرارگیری سست ها است و بر خلاف تصورات قبلی در زمینه عدم ارتباط شناوری و ضخامت لایه های کوریون این نظر را که سیست ها بر اساس ضخامت لایه های مختلف کوریون بخصوص لایه آلوئل در اعماق مختلف قرار میگیرند تایید می کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 394 ]

[ يکشنبه 16 آبان 1395 ] 5:59 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]